داود غرایاق زندی
یکجانبه‌‏گرایی آمریکا و امنیت منطقه غرب آسیا

یکجانبه‌‏گرایی آمریکا و امنیت منطقه غرب آسیا

یکجانبه‏گرایی ریشه‏های قوی‌ای در سیاست خارجی آمریکا دارد. این موضوع به‏ ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی موضوعیت بیشتری یافته؛ زیرا تاکنون نیز قدرتی در قواره آمریکا برای تحدید رفتار این کشور در نظام بین‏المللی ظهور نکرده است. همین موضوع زمینه گرایش به یکجانبه‏گرایی را در سیاست خارجی این کشور افزایش داده است. همچنین یکجانبه‏گرایی در سیاست خارجی آمریکا از جذابیت بسیاری برخوردار...

ادامه مطلب