طاهره مقری مؤذن
برجام، و بزنگاه تاریخی برای فرانسه

برجام، و بزنگاه تاریخی برای فرانسه

خواندن دست آمریکا پس از جنگ سرد، یکی از دغدغه‌های مهم سیاستمداران جهان برای تشخیص روندها و جریان‌های اصلی، درک آنها، و اتخاذ رویکرد مقتضی در برابر آنها بوده است. برای کشورهایی مانند ایران که در محور مقاومت جای می‌گیرند، یا مانند چین که رقیب آمریکا به‌شمار می‌رود، این مسئله از نظر امنیتی و راهبردی اهمیت فراوانی دارد و بدیهی محسوب می‌شود. بااین‌حال، هم‌پیمانان آمریکا نیز...

ادامه مطلب

زنان در امر دفاع

زنان در امر دفاع

درحال‌حاضر، وزارت دفاع و فرماندهی نیروهای مسلحِ چهار کشور بزرگ اروپایی، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، و آلمان بر عهدۀ چهار زن است. حضور گسترده‌تر زنان در امور دفاعی در غرب، ازیک‌سو ناشی از فشار حامیان حقوق زنان برای احراز این مَناصب قدرت است که البته با نمایش شایستگی‌های آنان نیز همراه بوده، و ازسوی‌دیگر، حاکی از دغدغه‌هایی است که وجود زنان در میدان نبرد به‌وجود آورده و نیازمند...

ادامه مطلب