آنتونی لِی‌سنس
نظریه انتقادی رابرت کاکس

نظریه انتقادی رابرت کاکس

فراری یا پیشوای خلوت نشین؟

آیا می‌توان جهانی برساخت که امکان فهم متقابل و مفاهمه‌ای بی‌مناقشه در آن باشد؟ این پرسش فقط برای کنش‌گران روابط بین‌الملل مطرح نیست. بلکه قبل از آن رویاروی دانشمندان روابط بین‌الملل قرار می‌گیرد. اهل سیاست به هر حال اهل قدرت و منافع هستند و منابع قدرت مختلف و منافع متضاد آنها را به سوی فهم‌های متفاوت از روابط بین‌الملل می‌کشاند. اما اهل نظر و اندیشه که به مانند آنها در کشمکش...

ادامه مطلب