امین یوسفی
نظام سیاسی چین

نظام سیاسی چین

هدف کتاب حاضر ارائه تصویری ایستا از وضعیت متعادل قدرت در حال حاضر نیست، بلکه بیشتر جنبه‌های پویای نظام سیاسی چین را شرح می‌دهد. هر نظام سیاسی فقط زمانی‌ قادر خواهد بود تنش‌های اجتماعی و سیاسی را به شیوه‌ای سازنده مدیریت نماید و مانع فروپاشی نظام موجود شود که بتواند خود را با وضعیت اجتماعی _ سیاسی‌ای هماهنگ نماید که اغلب از طریق سیاست‌های نوآورانه و بازنگری نهادی قابل...

ادامه مطلب