باستین ون اپلدورن
ایالات متحده شرکت‌ها

ایالات متحده شرکت‌ها

راهبرد کلان آمریکا پس از جنگ سرد و شبکه‌های نخبگان شرکتی

کتاب حاضر تحلیل بدیعی از چگونگی تحول راهبرد کلان آمریکا از پایان جنگ سرد تا به امروز عرضه می‌کند و تحلیل یکپارچه ای از تداوم و تغییر ارائه می‌دهد. راهبرد کلان پساجنگ سرد آمریکا همچنان در پی تضمین «درهای باز» به روی سرمایه ایالات متحده در سراسر جهان است. کتاب حاضر تشریح خواهد کرد که سه دولت مختلف آمریکا که در دوره پساجنگ سرد روی کار آمدند (مطالعات درمورد دولت ترامپ نیز به این مجموعه اضافه...

ادامه مطلب