رابرت کیگن
جنگل باز می‌گردد

جنگل باز می‌گردد

آمریکا و جهان در مخاطره ما

رابرت کیگن مورخ و صاحبنظر نومحافظه کار حوزه سیاست خارجی است. او که از سال 1984 تا سال 1988 در دوره ریاست جمهوی ریگان در وزارت امور خارجه امریکا خدمت کرد، در حال حاضر پژوهشگر ارشد موسسه بروکینگز، ستون نویس واشنگتن پست و یکی از سردبیران افتخاری دو نشریه نومحافظه کار The New Republic و The Weekly Standard است. البته کیگن خود را نومحافظه کار نمی داند و عنوان «نظریه پرداز لیبرال» را برای خود ترجیح می دهد. رابرت کیگن را...

ادامه مطلب