رقیه کرامتی نیا
راه گذر شمال- جنوب

راه گذر شمال- جنوب

بررسی ابعاد سیاسی، اقتصادی و فنی

معرفی کتاب راه گذر شمال- جنوب تالیف  دکتر محمود شوری- رقیه کرامتی نیا مدیر گروه مطالعاتی اوراسیا در موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران درحالی‌که ایجاد راه‌گذر شمال- جنوب می‌توانست پیامدها و منافع ژئواکونومیک و ژئواستراژیک بی‌نظیری را روی کاغذ برای هر سه کشور داشته باشد، در عرصه واقعیت‌ها، موانع و چالش‌های موجود تاکنون وسیع‌تر و مؤثرتر از آن بوده‌اند که...

ادامه مطلب