زهرا مشفق
مهندسی توسعه سواحل مکران از بندر جاسک تا بندر چابهار

مهندسی توسعه سواحل مکران از بندر جاسک تا بندر چابهار

هر کشوری که بخواهد در مسیر توسعه و امنیت پایدار حرکت کند باید ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی محیط جغرافیایی خود را به درستی شناسایی کند. یکی از مناطق با اهمیت در توسعه پایدار کشورها نواحی ساحلی است که به‌دلیل دسترسی به آب‌های آزاد و باتوجه به ویژگی‌‌‌های استراتژیک خود از اهمیت و مزایای فراوانی در توسعه کشورها برخوردار هستند و توسعه این نواحی را می‌توان به‌عنوان یک راهبرد مهم در...

ادامه مطلب