زینب صدوقی
100 سال  روابط  بین‌الملل

100 سال روابط بین‌الملل

نقد کتاب روابط بین‌الملل در ایران از تکثر روایت‌ها تا ضرورت تفکر پارادایمیک در روزنامه اعتماد

به مناسبت صدسالگی تاسیس رشته روابط بین الملل، موسسه مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران، کتابی با عنوان <<روابط بین الملل در ایران، از تکثر روایت ها تا ضرورت تفکر پارادایمیک>> را منتشر کرده است که با توجه به اهمیت این رشته دانشگاهی، به ویژه با توجه به اهمیت مدیریت تعاملات بین المللی در عصر جهانی شدن، اثری ارزشمند و درخور توجه است. کتاب روابط بین الملل در ایران مجموعه ای است از مقالات اساتید...

ادامه مطلب