سید سعید میرترابی
بریکس و اقتصاد سیاسی بین الملل امروز

بریکس و اقتصاد سیاسی بین الملل امروز

بریکس را می‌توان مهم‌ترین نیروی هماهنگ موجود در برابر موقعیت مسلّط ایالات متحده و غرب در نظم سیاسی و اقتصادی جهان معرفی کرد؛ ازاین‌رو، ظهور بریکس چالشی جدی در برابر ترتیبات و نظم اقتصاد سیاسی بین‌المللی امروز تلقی شده است. درعین‌حال، باید توجه داشت که این گروه در امتداد منافع و راهبردهای سیاست خارجی اعضای خود به این چالشگری می‌پردازد. ازسوی‌دیگر، باید توجه داشت که چالش و...

ادامه مطلب