عابد اکبری
تجویز سیاستی به‌منظور تصویرسازی در راهبرد فرهنگی ایران

تجویز سیاستی به‌منظور تصویرسازی در راهبرد فرهنگی ایران

در عرصه نظام بین‌الملل دولت‌ها براساس «تصویر» از یکدیگر، سیاست‌های خود را تنظیم و روابط‌شان را شکل می‌دهند. این تصویر می‌تواند حقیقی و متاثر از واقعیت‌های موجود یا اشتباه و ناشی از سوءتفاهمات باشد. با این حال آنچه مهم است، تصویر شکل‌گرفته نزد سایر دولت‌‌هاست. به همین دلیل گفته می‌شود اینکه یک دولت چه اهدافی دارد مهم نیست، اینکه دیگران چه برداشتی از اهداف آن دولت...

ادامه مطلب