علیرضا ثمودی
پوپولیسم اروپایی

پوپولیسم اروپایی

در یک دهۀ گذشته اتحادیۀ اروپا با بحران‎های مختلفی از جمله بحران مالی، سیاست‎های تهاجمی روسیه، شکاف میان شهروندان و نخبگان اروپایی، به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا، بحران پناهندگان و تروریسم و خروج بریتانیا از این اتحادیه رو به رو بوده است. این بحران‎ها زمینۀ جدیدی را برای رقابت‎های حزبی در دولت‎های اروپایــی فراهـم ساخته و سطح سیاسی ‌شدن موضوع‌های مرتبط با اتحادیۀ اروپا و...

ادامه مطلب