علی آدمی
منازعه و دیپلماسی در خاورمیانه

منازعه و دیپلماسی در خاورمیانه

بازیگران خارجی و رقبای داخلی ۲۰۱۸

مسائل و‌موضوعات مرتبط با امنیت در خاورمیانه، همچنان کانون مباحث علمی و آکادمیک است و «خاورمیانه ناآرام» به اصطلاح عمومی میان خاورمیانه‌پژوهان تبدیل شده است. از مسائلی همچون امکان یا عدم امکان اطلاق منطقه به این جغرافیای سرزمینی از جهان تا روابط جهانی در خاورمیانه، از منازعات هویتی و قومیتی تا مسائل متعدد اقتصادی، از شکل‌گیری مجموعه‌های متنوع و متعدد امنیتی تا دخالت بازیگران...

ادامه مطلب