علی علیزاده
الگوی راهبردی قدرت نرم  جمهوری اسلامی ایران

الگوی راهبردی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

الگوی راهبردی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران براساس دو بعد بنیادین قدرت ملی، یعنی «منابع» و «قابلیت‌ها»، شکل می‌گیرد. بُعد اول قدرت نرم جمهوری اسلامی را منابع تشکیل داده که شامل دو مؤلفۀ «هویت» و «ایدئولوژی» است. بعد دوم قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را قابلیت‌ها تشکیل می‌دهد که شامل دو مؤلفۀ «ساختار» و «ژئوپلیتیک» خواهد بود. به این ترتیب برای تنظیم الگوی...

ادامه مطلب