غفران بدخشانی
فدرالیسم

فدرالیسم

نسخه‌ای برای افغانستان چند تباری

فدرالیسم در کنار پیچیدگی معنایی‌اش یکی از مفهوم بسیار بحث برانگیز در افغانستان است. در حالی که طرفداران فدرالیسم آن را تنها راه برون‌رفت از تنش‌های قومی و بحران هویت و تنها ساختار حکومتی می‌دانند که در آن عدالت اجتماعی و آزادی‌های فردی پایمال نمی‌شوند، مخالفان فدرالیسم از فروپاشی کامل کشور می‌ترسند. این نوشته کند و کاوی ا‌ست برای ریشه‌یابی خوش‌بینی‌ها و...

ادامه مطلب