سید محمد فیروزی
نقش سفیران فرهنگی افغانستان (دانشجویان) در بهبود نگرش مردم ایران نسبت به مهاجرین افغانستانی

نقش سفیران فرهنگی افغانستان (دانشجویان) در بهبود نگرش مردم ایران نسبت به مهاجرین افغانستانی

 بر اساس مفروض‌های مسلّم دانشمندان علوم اجتماعی، مهاجرت انسان‌ها از یک سرزمین به سرزمین‌های دیگر به درازای تاریخ بشر قدمت دارد. این پدیده‌ای تاریخی وجهان شمول دارای ابعاد و تأثیرات مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی، فرهنگی، جمعیتی و... هم بر جامعه مبدأ وهم بر جامعه مقصد است. در چند دهه اخیر دگرگونی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در جوامع مختلف و به ‌خصوص دافعه‌های کشورهای مبدأ...

ادامه مطلب