ماهنامه امنیت بین‌الملل - شماره 38

ویژه‌نامه دیپلماسی دفاعیدیپلماسی دفاعی؛ خاستگاه، اهداف و ابزارها در جهان امروز/ حسین عسگریان

دیپلماسی عمومی در خدمت دیپلماسی دفاعی/ سعید ساسانیان

آسیب‌شناسی دیپلماسی دفاعی ـ امنیتی در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا/ حسین آجورلو

دیپلماسی دفاعی عربستان و منافع جمهوری اسلامی ایران/ نجمیه پوراسمعیلی

دیپلماسی دفاعی ـ نظامی چین/ احسان صادقی چیمه

دیپلماسی دفاعی و سیاست‌ خارجی روسیه/ زهره خانمحمدی

دیپلماسی دفاعی ـ امنیتی هند/ سمیه مروتی

دیپلماسی دفاعی ژاپن/ زینب فرهادی