بریکس و اقتصاد سیاسی بین الملل امروز


بریکس را می‌توان مهم‌ترین نیروی هماهنگ موجود در برابر موقعیت مسلّط ایالات متحده و غرب در نظم سیاسی و اقتصادی جهان معرفی کرد؛ ازاین‌رو، ظهور بریکس چالشی جدی در برابر ترتیبات و نظم اقتصاد سیاسی بین‌المللی امروز تلقی شده است. درعین‌حال، باید توجه داشت که این گروه در امتداد منافع و راهبردهای سیاست خارجی اعضای خود به این چالشگری می‌پردازد. ازسوی‌دیگر، باید توجه داشت که چالش و اختلاف‌نظر این گروه با غرب در این زمینه، بیشتر بر سر نبودِ توازن در ترتیبات و نهادهای سیاسی و اقتصادی جهانی و نمایندگی نکردن نظم موجود از برآمدن این قدرت‌های جدید است. با عنایت به اینکه ساختار اقتصادی و سیاسی کشورهای عضو بریکس نمایان‌گر وجود گونه‌های مختلفی از نظام سرمایه‌داری در این کشورهاست، نباید انتظار داشت که بریکس، تضادی بنیادی با نظم جهانی امروز داشته باشد، بلکه تضاد موجود بیشتر بر سر سهم‌خواهی بیشتر در این نظم است. البته به‌نظر می‌رسد ظهور بریکس به تقویت چندجانبه‌گرایی، چندصدایی و تضعیف نظم هژمونیک نولیبرال مورد حمایت غرب در عرصه جهانی منجر خواهد شد.
کتاب، ظهور بریکس و رویکردهای هریک از اعضای آن را از جنبه‌های مختلف بررسی کرده است و از این نظر، اثر حاضر را می توان مساعدت مهمی به ادبیات موجود در این حوزه در کشور به حساب آورد. با عنایت به نبودِ اثری مستقل در این زمینه، کتاب می‌تواند شکاف موجود را تا اندازه‌ای پر نماید. تحلیل‌های موشکافانه و متوازن نویسندگان کتاب درباره جنبه‌های مختلف پدیده بریکس، برای مخاطب ایرانی، اعم‌از دانشجویان، پژوهش‌گران و علاقه‌مندان به موضوعات اقتصاد و سیاست بین‌المللی مفید است.