ماهنامه امنیت بین‌الملل - شماره 40

ویژه‌نامه اندیشکده‌هانقش اندیشکده‌های آلمانی در سیاست‌گذاری خارجی و امنیتی/ عابد اکبری

نقش اندیشکده‌ها در سیاست خارجی رژیم صهیونیستی/ حسین آجورلو

نقش اندیشکده‌ها در سیاست‌های امنیتی و خارجی ژاپن/ زینب فرهادی

نقش اندیشکده‌ها در سیاست خارجی و امنیتی چین/ احسان صادقی

نقش اندیشکده‌های عربستان در سیاست خارجی و امنیتی/ نجمیه پوراسمعیلی

نقش اندیشکده‌های روسیه در سیاست خارجی و امنیتی/ زهره خانمحمدی

نقش اندیشکده‌های هند در سیاست خارجی/ سمیه مروتی

نقش اندیشکده‌ها در سیاست خارجی و امنیتی بریتانیا/ حسین عسگریان