کارگروه مطالعاتی قدرت نرم، دیپلماسی و رسانه
مدیر گروه
عباس محمدیان
اعضای گروه
نوید کمالی
امیر عباس صادقی
سیده فاطمه علیقلی شعار
معصومه مرادجانی
سجاد بهمنی