امنیت و جنگ سایبری(۱) (ویژة مفاهیم و مبانی)چاپ نخست: مرداد ماه ۱۳۹۱

شابک:۹ ـ ۱۷۷ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸

قیمت: ۷۵۰۰ تومان
 
امنیت و جنگ سایبری(۱) (ویژة مفاهیم و مبانی)
 
نظارت و تدوین: مؤسسه ابرار معاصر تهران
انتشارات موسسه ابرا معاصر تهران، کتاب تخصصی
کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: E0AA68E
 

امروزه اهمیت تولید دانش و افزایش آگاهی دربارة مقولات امنیت و جنگ سایبری بر کسی پوشیده نیست. دراین‌خصوص، با آنکه کتاب‌های زیادی با موضوعات مسائل فنی، تکنولوژیک و عمومی فضای سایبر به فارسی نگاشته و تعداد کمی از آنها نیز با نگاه فنی وارد مقولة امنیت سایبری شده‌اند، درمورد موضوعاتی چون: جنگ و امنیت سایبری در چهارچوب امنیت ملی و بین‌المللی منابع فارسی بسیار محدودند. دراین‌زمینه، مؤسسة ابرار معاصر تهران در کنار دیگر مجموعه کتاب‌های خود، مجموعة جدیدی را با عنوان «امنیت و جنگ سایبری» وارد فهرست انتشارات خود نموده است. دراین‌راستا، مسائل مربوط به مقدمات و مبانی جنگ سایبری اولین کتاب از مجموعه کتاب‌های امنیت و جنگ سایبری خواهد بود. کتاب حاضر با مدیریت سرکار خانم سلیمه دارمی و با همکاری جمعی از کارشناسان، خانم‌ها: مریم موسوی و الهام شوشتری‌زاده و آقایان: حسین عسگریان و محمدحسین دهقانیان تهیه شده است. شایان ذکر است منابعی که در تهیة متن اصلی کتاب استفاده شده‌اند، به علت حجم زیاد، در متن ترجمه‌شده درج نشده، اما در مؤسسه تهران محفوظند که درصورت نیاز، در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت. امید است این کتاب در افزایش آگاهی علاقه‌مندان و کارشناسان مسائل امنیت و جنگ سایبری سودمند افتد.