مکتب امنیتی امام خمینی(ره) (مبادی و مبانی فرانظری و نظری امنیت در گفتمان انقلاب اسلامی)چاپ نخست: آبان ماه ۱۳۹۱

شابک:۶ ـ ۱۸۱ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸

قیمت: ۱۷۵۰۰ تومان

 
 مکتب امنیتی امام خمینی(ره) (مبادی و مبانی فرانظری و نظری امنیت در گفتمان انقلاب اسلامی)
 
مؤلف: دکتر علیرضا خسروی
انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی
کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 3C37CD8
 
 
«امنیت» از جنس اموری است که هر انسانی به‌واسطه برخورداری از قوه تعقل ضرورت وجود آن را تشخیص می‌دهد و لذا تقریباً تمامی مکاتب در اصلِ ضرورت و اهمیت آن هم‌عقیده‌اند. آنچه که میان مکاتب و نظریات امنیتی مختلف تفاوت ایجاد نموده و بعضاً موجب تفاسیر، شیفت پارادایمی و تفاوت‌های مبنایی میان آنها می‌شود، توصیف و فهم واضعان و مؤسسین آن از چیستی و ماهیت «امنیت» است. در این اثر که برگرفته از رساله دکترای مؤلف در رشته روابط بین‌الملل دانشگاه تهران است، سعی گردیده با مرور و بازخوانی گفتمان انقلاب اسلامی، مکتب امنیتی امام خمینی در سه سطح فرانظری شامل: مبانی معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی؛ سطح میانی شامل: مفروضات، اهداف و اصول و مبانی امنیتی؛ و سطح نظری شامل: موضوع، مرجع، سطح تحلیل، رویکردها، مرزها، مزیت و مسائل امنیتی مکتب کشف و تدوین گردد.
متأسفانه، علی‌رغم تأثیر غیرقابل انکار انقلاب اسلامی بر بسیاری از تحولات و پدیده‌های سیاسی جهان معاصر در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و جهانی؛ تاکنون تئوری، الگو و یا چهارچوب امنیتی مکتوب و منسجمی مبتنی‌بر دال‌ها و مفاهیم گفتمان امام و انقلاب اسلامی، ارائه نشده است! این درحالی است که ظرفیت‌های بسیار عظیم نهفته در این گفتمان می‌تواند امکان ارائه تئوری‌ها و مکاتب قابل اتکا در حوزه‌های موضوعی مختلف و ازجمله امنیت را برای انسانِ حیران و جویای امنیت در جهان ناامن کنونی فراهم سازد. باوجوداین، در اختیار نداشتن مبانی شناختی بومی و چهارچوب گفتمان امنیتی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران از یک سو، و تفوق نظریات و مکاتب غربی بر مراکز و مؤسسات علمی و پژوهشی از سویی دیگر، موجب تفاسیر دلبخواهانه و برداشت‌های بعضاً متناقضی از مفاهیم انقلاب اسلامی از سوی برخی افراد و گروه‌ها شده است. آنچه که در این کتاب و با هدف ارائه یک چهارچوب بومی امنیتی در دستور کار محقق قرار گرفت، با شناخت قبلی از کاستی‌های موجود و دغدغه بنیادین مذکور صورت گرفته است.
خوشبختانه محقق و نویسنده این اثر با پرهیز از سطحی‌نگری، نگاه تقلیل‌گرا، سیاست‌زده و روزمره به گفتمان امام و انقلاب، تلاش نموده است تا امنیت را از سطوح فرانظری و به‌ویژه انسان‌شناسی تا سطوح نظری و عینی گفتمان امام، ردیابی و پرورش داده و به‌نوعی تجلی واقعی مفهوم «مکتب امنیتی» را در اثر خود به نمایش بگذارد.
علاوه بر تلاش صورت‌گرفته در سطح تولید علم و ارائه مکتب امنیتی رقیب، فراهم ساختن مبنایی نظری برای جمهوری اسلامی ایران و نهادهای تصمیم‌ساز آن در طراحی دکترین امنیت ملی نیز از اهداف اصلی محقق در این پژوهش اکتشافی است. در متن پژوهش تلاش شده همزمان با رویکردی سیاست‌گذارانه، به چهارچوب نظری اکتشافی جنبه‌ای عملیاتی داده شود، به‌گونه‌ای که قابلیت اقتباس از آن مبانی در راهبردپردازی و سیاست‌گذاری میسر گردد. درواقع، ذات معطوف به عمل بودن گفتمان امام و مکتب امنیتی منسوب به ایشان، این امکان و قابلیت را مهیا می‌سازد تا در بستر آنچه که تدوین شده است بتوان ضمن فهم درست از زوایای عمیق مفهوم امنیت، زمینه طراحی دکترین امنیت متعالیه و بومی جمهوری اسلامی ایران و نیز مبنای نظری لازم برای احصای مسائل امنیتی، تحلیل و تدوین راهبردهای کلان و عملیاتی پیرامون مسائل پیشِ روی نظام را فراهم ساخت.
امید که این اثر ارزشمند مورد استفاده پژوهشگران و سیاست‌ورزان کشورمان قرار گیرد.