کتاب بیداری اسلامی 2 (ویژه مطالعات موردی)چاپ نخست: فروردین ماه ۱۳۹۱

شابک:۸ ـ ۱۷۴ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸

قیمت: 8000 تومان

 
کتاب بیداری اسلامی 2 (ویژه مطالعات موردی)
 
نظارت و تدوین: مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشی
انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی
کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 839B50C
 
 
تحولاتی که در سال ۲۰۱۱ کل منطقة خاورمیانه عربی و شمال آفریقا را درنوردید، تحولاتی بود که گرچه برای برخی غیرمنتظره بود، اما برای کارشناسان و محققانی که سال‌ها روی منطقه خاورمیانه مطالعه کرده بودند قابل پیش‌بینی بود. همان‌گونه که در شمارة قبلی سلسله کتب بیداری اسلامی مشاهده کردیم، این تحولات ریشه در خشم فروخفتة مردم و ستم مداوم نظام‌های اقتدارگرای حاضر در این منطقه داشت که همراه با معضلات سنگین اقتصادی و فرهنگی در این جوامع نهایتاً به تغییرات گسترده در سطح جوامعی همچون تونس، مصر و لیبی منجر شد. بااین‌حال جوامع کشورهایی همچون اردن، مغرب، یمن و بحرین نیز از این تحولات متأثر شدند و نشان دادند که میزان فرسودگی و پوسیدگی نظام‌های حاکم، منحصر به چند کشوری که در آنها تغییر رهبر یا رئیس‌جمهور روی داد نیست و این فرایند به احتمال قوی در سال ۲۰۱۲ نیز تداوم خواهد یافت.

کتاب حاضر به‌عنوان دومین مجلد از مجموعه کتب بیداری اسلامی با تمرکز بر دلایل ناآرامی‌ها و نابسامانی‌ها در تعدادی از کشورهای عرب منطقه، به بررسی مورد به مورد ویژگی‌های خاص هر کشور پرداخته و ظرفیت جوامع و دولت‌های‌آنها در پذیرش فضای جدید را مورد بحث قرار می‌دهد. با مطالعة بخش عمده‌ای از این تحولات می‌توان به‌خوبی به اقتدار و تأثیرگذاری عامل اسلام، هم در ایجاد تحرک اجتماعی و هم در شکل‌دهی به ساختارهای پس از فروپاشی نظام‌های قدیمی حاکم پی برد. همچنان‌که در این کتاب به نقش عریان فاکتورهای اقتصادی نیز در تحریک ناآرامی‌‌ها اشاره می‌شود.


مطالعة موردی تحولات در بحرین، مغرب، یمن و مصر به همراه مباحثی کلی از وضع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقة خاورمیانه عربی و شمال آفریقا از ویژگی‌های دومین مجلد از کتب بیداری اسلامی است که مؤسسة تهران این امید را دارد مورد بهره‌برداری و استفادة کارشناسان محترم این حوزه قرار گیرد.