کارگاه تخصصی تحلیل‌گری راهبردی در حوزه سیاست‌خارجیموسسه تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران با مشارکت موسسه فرهنگی هنری بیان قلم جوان برگزار می‌کند:

مدرس: 

دکتر عابد اکبری

دکتر سمیه مروتی 

تاریخ: یکشنبه 7 دی ماه 1399

ساعت: 9 صبح

مکان: موسسه فرهنگی هنری بیان قلم جوان