دکتر مجتبی جامعی دانش آموخته دانشگاه عالی دفاع ملی
نخستین سند استراتژی امنیت ملی آلمان در یک قدمی تصویب و انتشار

نخستین سند استراتژی امنیت ملی آلمان در یک قدمی تصویب و انتشار

دکترین امنیت ملی توسط کشورها منبعث از فهم و درک امنیت ملی خود، چالش ها، شناخت و تحلیل مسائل امنیتی و تهدیدات پیش رو با اهداف متعدد و گوناگون از جمله؛ اعلام هشدار ، نمایش قدرت و توانمندی ، طرح سوزی، ایجاد همسویی و اتحاد، فریب دادن و ...به صرت سالانه و یا چند سال یک مرتبه برای باز تنظیم روابط و رفتارهای متفاوت با بازیگران دوست، رقیب و دشمن، ترسیم و منتشر می کند این نقشه راه و ترسیم چشم انداز امنیتی ، کمک شایانی را به بازگیران در بازیگری در صحنه بین المللی می نماید.

ادامه مطلب