ماهنامه امنیت بین الملل شماره 50

ویژه نامه 50- خاورمیانه پژوهی در جهان خرداد 1402ارزیابی انتقادی خاورمیانه‌پژوهی در عربستان سعودی / حسین آجورلو

ارزیابی انتقادی خاورمیانه پژوهی در بریتانیا / حسین عسگریان

ارزیابی انتقادی خاورمیانه پژوهی در مصر /نجمیه پوراسمعیلی

ارزیابی انتقادی خاورمیانه‌پژوهی در روسیه/ زهره خانمحمدی

فراز و فرود سیاست نگاه به غرب و گفتمان خاورمیانه پژوهی در هند / سمیه مروتی

نگاه به غرب: فراز و نشیب خاورمیانه‌پژوهی در چین/ محسن مفیدی