پژوهشنامه مسائل افغانستان

شماره 3: ویژه نامه بازگشت طالبانامارت اسلامی افغانستان و مرزبندی های جدید ژئوپلیتیک / سردار محمد رحیمی

افغانستانِ پساجمهوریت و مسأله امنیت هستی‌شناختی طالبان / امان‌الله شفایی، غلام‌شاه منطق‌یار، محمدعلی احمدی

آینده‌پژوهی روند دولت-ملت سازی در امارت اسلامی افغانستان: الزامات، چالش‌ها، فرصت‌ها /شهلا بهمن‌آبادی

سناریوهای محتمل فراروی افغانستان در یک سالگی بازگشت طالبان/ عباس بصیر

«بَند‌شِ» افغانستان در «چَپراستِ»گذشته و آینده/محسن خلیلی

افغانستان و ظرفیت‌های اقتصاد سیاسی منطقه‌ای /حامد خوش‌گفتار لامع

حکومت طالبان در افغانستان: مسائل و رویکرد بازیگران منطقه¬ای /علی اکبر اسدی