پژوهشنامه مسائل افغانستان

شماره 2: ویژه نامه بازگشت طالبانچشم‌انداز روابط جمهوری اسلامی ایران و طالبان در پرتو راهبرد نگاه به شرقِ ایران/ ایوب منادی

آینده پژوهی روابط جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بعد از سلطه طالبان/ فاطمه زهرا اکبری

شکست‌آمریکا در دولت‌سازی و دیپلماسی‌عمومی در افغانستان/ محمدعلی بیانی

احیای مجدد امارت طالبانی در افغانستان؛ تهدیدی بر ثبات و امنیت آسیای میانه/ محمد صابری

ثبات سیاسی افغانستان و منافع ملی متعارض کشورهای همسایه/ محمدآصف جوادی

احیای امارت اسلامی در افغانستان از منظر نظریه روابط بین‌الملل/ محمد موسی جعفری