ماهنامه امنیت بین‌الملل - شماره 41

ویژه‌نامه بازدارندگیضعف فزاینده بازدارندگی رژیم صهیونیستی/ حسین آجورلو

بازدارندگی بر اساس فرهنگ و سنت استراتژیک چین/ احسان صادقی چیمه

بریتانیا و بازدارندگی چندوجهی متعارف و غیرمتعارف/ حسین عسگریان

راهبرد بازدارندگی چندوجهی استرالیا (متعارف، هسته‌ای، سایبری، تروریسم)/ زینب فرهادی

عربستان سعودی و ارتقای بازدارندگی مبتنی بر منابع چندگانه قدرت/ نجمیه پوراسمعیلی

مروری بر بازدارندگی چندوجهی پاکستان/ سمیه مروتی

راهبرد بازدارندگی چندوجهی روسیه (متعارف، هسته‌ای، سایبری، تروریسم)/ زهره خانمحمدی