انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ترکیه در 2023 و سناریوهای احتمالی


مقدمه

انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ملی ترکیه در 18 ژوئن 2023 (28 خرداد 1402) برگزار خواهد شد. هر چند عده ای از مخالفین با طرح دوبار حضور اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری از عدم امکان نامزدی وی برای بار سوم از منظر قانون سخن گفتهاند لیکن با عنایت به اینکه اردوغان پس از برگزاری همه پرسی و تغییر سیستم حکمرانی این کشور از پارلمانی به ریاستی در سال 2017 صرفاً یک بار در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام و برگزیده شده است نامزدی مجدد وی قانونی خواهد بود. در این راستا بکیر بوزداغ (وزیر دادگستری ترکیه) نیز نامزدی اردوغان برای انتخابات 18 ژوئن 2023 را قانونی دانسته است.

انتخابات آتی ریاست جمهوری و مجلس ترکیه از اهمیت شایانی برخوردار می‌باشد اردوغان و حزب حاکم پس از بیست سال حضور در مسند قدرت سیاسی، این بار در انتخاباتی به مراتب حساس و متفاوت قرار دارند. این مرحله از انتخابات ترکیه برای جریان اسلام گرایی این کشور نیز ورود به مقطعی جدید و متفاوت خواهد بود که می تواند مقطع سوم جریان اسلام گرایی ترکیه در عرصه سیاسی را نیز به آن اطلاق نمود (دو تحول سرنوشت ساز جریان اسلام گرایی در عرصه حکمرانی سیاسی بعد از تشکیل جمهوری نوین ترکیه، کسب قدرت توسط مرحوم نجم الدین اربکان در سال 1997 و تحول دوم به اقتدار رسیدن حزب عدالت و توسعه در ساختار سیاسی این کشور در 2002 بوده است). چه آقای اردوغان پیروز در انتخابات شود و چه اینکه با شکست مواجه گردد فصل نوینی در عرصه سیاسی ترکیه آغاز خواهد شد.