ماهنامه امنیت بین‌الملل - شماره 14

ویژه‌نامه مسائل جهانی(ویروس کرونا)



سخن مدیر مسئول

ویروس کرونا و لزوم چندجانبه‌گرایی در جهان به‌هم‌وابسته/ عابد اکبری

تحلیل حقوقی شیوع ویروس کرونا در گستره مقررات بهداشتی بین‌المللی/ آرامش شهبازی

بحران‌های جهانی و آینده نظم و نظام بین‌المللی؛ بیماری‌های واگیردار با تاکید بر ویروس کرونا جدید/ احسان صادقی چیمه

بیماری‌های واگیردار و تحول در تهدیدات امنیت ملی/ رامین ندیمی

موسسه شانگهای و پاسخ به ابهامات جهانی کرونا؛ بایسته‌های نقش اندیشکده‌ها در بزنگاه مسائل جهانی/ موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران