کنفرانس بغداد و آینده امنیتی منطقهمجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها با همکاری موسسه ابرار معاصر تهران برگزار می‌کند:

 

نشست تخصصی: 

کنفرلنس بغداد و آینده امنیتی منطقه

 

 

با حضور:

دکتر محمد محی

آقای مجتبی فردوسی پور

دکتر هیثم خزعلی

دکتر عابد اکبری

دکتر محمد الطائی

دکتر حسین رویوران

 

دبیرعلمی نشست:

زینب‌سادات رفیعی‌پور علوی