جشنواره رساله برتر در حوزه رژیم صهیونیستی شناسیموسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرارمعاصر تهران در راستای اهداف پژوهشی خود درنظر دارد "جشنواره رساله برتر در حوزه رژیم صهیونیستی شناسی" را با حمایت از رساله های دانشگاهی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برگزار کند. 
در این راستا ضمن تقدیر مادی و معنوی از رساله های منتخب، سه رساله برتر با حمایت موسسه ابرار منتشر خواهد شد.

علاقمندان جهت مشارکت در این جشنواره فایل word رساله خود را روز قدس سال جاری ( دوم خرداد ۱۳۹۹) به آدرس tehraninstitute.t@gmail.com  ارسال کنند.