نخستین پیش نشست

همایش بین‌المللی دیپلماسی زیارتمعاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز با همکاری موسسه ابرار معاصر تهران برگزار می‌کند: 

 

نخستین پیش نشست همایش بین‌المللی دیپلماسی زیارت

 

زمان: یکشنبه ۱۲ بهمن ساعت ۱۸