هشتمین پیش نشست کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهی

بررسی دلایل و شواهد افول رژیم صهیونیستی و حرکت این رژیم به سوی نابودیموسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران برگزار می کند.

هشتمین پیش نشست کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهی

بررسی دلایل و شواهد افول رژیم صهیونیستی و حرکت این رژیم به سوی نابودی


سخنرانان:
.  محسن صالح
.  احسان عطایا