ماهنامه امنیت بین‌الملل - شماره 42

ویژه‌نامه جنگ شناختی و روانیسیاست و استراتژی جنگ اطلاعاتی: مطالعه موردی استرالیا/ زینب فرهادی

جنگ شناختی و جنگ‌های سه‌گانه ارتش چین/ احسان صادقی

سیاست عملیات روانی عربستان سعودی/ نجمیه پوراسماعیلی

سیاست بریتانیا در حوزه جنگ شناختی و روانی/ حسین عسگریان

پاکستان و جنگ اطلاعاتی و روانی/ سمیه مروتی

جنگ اطلاعاتی و شناختی روسیه و تأثیرگذاری اجتماعی و افکار عمومی؛ مطالعه موردی اوکراین/ زهره خانمحمدی