دهمین پیش نشست کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهی

چالش‌های بین‌المللی رژیم صهیونیستیموسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران برگزار می کند.

دهمین پیش نشست کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهی

چالش‌های بین‌المللی رژیم صهیونیستی


سخنرانان:

  • خانم ماتشیدیسو ماتسوننگ
  • دکتر جنید احمد
  • پروفسور والتر هیکسون