جنگ نرم ۳ (نبرد در عصر اطلاعات)چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۸۶
شابک:۹ ـ ۰۷۸ ـ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸
قیمت: 4800 تومان
 
 
جنگ نرم ۳ (نبرد در عصر اطلاعات)
 
نقش اطلاعات در حوزه‌های استراتژیک و امنیتی همواره ارزنده و ذی‌نفوذ بوده است. اما این نقش از اواخر قرن بیستم دچار تغییر و تحولات بنیادین گشت تا جایی‌که اطلاعات به یک متغیر مستقل و یکی از کانون‌های اصلی حوزه‌های استراتژیک و امنیت تبدیل گردید.

کتاب جنگ نرم ۳ در چارچوب سلسله کتاب‌های جنگ نرم به منظور آشنایی هرچه بیشتر خوانندگان نسبت به نقش و تأثیر اطلاعات به عنوان مجرا و محتوا در نبردهای آینده تنظیم گشته است. این کتاب در کنار دو شماره گذشته و یک شماره بعدی (شماره ۴) سلسله کتاب‌های جنگ نرم، مجموعه‌ای نسبتاً کامل از بررسی و مطالعه اطلاعات در نبردهای آینده است.