چهارمین پیش نشست کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهیموسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران برگزار می کند:

چهارمین پیش نشست کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی

 سخنرانان:

.  دکتر طلال عتریسی

.  عدنان منصور