نشست تخصصی

 تاثیر شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عربستان و عراق بر نگرش زائران ایرانی  

(با تمرکز بر زائران نخبه)    
موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران و پژوهشکده حج و زیارت برگزار می کنند:

 نشست تخصصی 

 تاثیر شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عربستان و عراق بر نگرش زائران ایرانی(با تمرکز بر زائران نخبه)      

 زمان: 
دوشنبه23 دی 1398.ساعت:  14


 محل برگزاری:
 موسسه مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران