رویکردهای آمریکا و چین در حوزه ایندو - پاسیفیکموسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران برگزار می‌کند:

رویکردهای آمریکا و چین در حوزه ایندو - پاسیفیک

زمان: سه شنبه 22 مهرماه 1399

ساعت: 16:00