نشست تخصصی

 سناریوهای بازار جهانی نفت، پس از تحولات اخیر در غرب آسیا     موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران برگزار میکند:

 نشست تخصصی 

       سناریوهای بازار جهانی نفت، پس   
           از تحولات اخیر در غرب آسیا       

 زمان: یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸
     ساعت:  ۱۴
محل برگزاری: موسسه مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران