روز فرهنگی عراقروز فرهنگی عراق

 

پنجشنبه 8 دی ماه 1401

تهران، بزرگراه حقانی (غرب به شرق)، ورودی کتابخانه ملی، منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، کوشک هنر