سـومین کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهی

اولین پیش‌نشست استانی در استان خراسان رضویدانشگاه عالی دفاع ملی و موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران با همکاری نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان بسیج دانشجویی و دانشگاه فردوسی مشهد بـرگزار می‌کننـد:

 

سـومین کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهی

اولین پیش‌نشست استانی در استان خراسان رضوی

 

سخنرانان:

ولی عابدی

سید مهدی علوی

 

رئیس نشست و دبیرعلمی نشست:

سید مرتضی نوعی باغیان

 

دبیر اجرایی: 

رامین حبیب نژاد

 

تاریخ بـرگزاری همایــش: سه‌شنبه 20 دی 1401

مکان بـرگزاری همایــش: سالن کنفرانس دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

ساعت: 14-12