موسسه ابرار معاصر تهران برگزار کرد:

نظم‌های بین‌المللی پس از جنگ سرد

دومین پیش نشست دهمین همایش سالانه انجمن ایرانی روابط بین‌الملل



موسسه ابرار معاصر تهران برگزار کرد:

دومین پیش نشست، دهمین همایش سالانه انجمن ایرانی روابط بین الملل

   نظم های بین المللی پس از جنگ سرد 

 سخنرانان:

سکینه ببری: از مناطق امنیتی پساجنگ سرد تا الزامات"همکاری امنیتی" در تنگه هرمز

مجتبی نوروزی: تحولات استراتژی های ایالات متحده آمریکا نسبت به موضوع افغانستان در دوران پساطالبان و تاثیرات آن بر نظم های امنیتی مناطق پیرامونی 

احسان اعجازی: نقش و جایگاه ایران و روسیه به عنوان بازیگران جهانی در عرصه خاورمیانه (۲۰۱۱_۲۰۱۹)

یوسف شاه‌محمدی:  تأثیر رویکرد سیاست خارجی ترامپ بر تحول ساختار نظام بین‌الملل