مدیریت تکانه‌های ناشی از تحریم و رفتار دول مختلف بر حوزه انرژی


در شرایط یکجانبه‌گرایی کنونی، سه سناریو پیشِ‌ روی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که در دل هریک از آنها تجربه‌ها، اشتباهات و موفقیت‌هایی مدفون شده است. زمانی که موضوع تحریم علیه ایران در طی سه سناریو مورد بررسی قرار می‌گیرد، این موضوع بیانگر اهمیت رفتار کشور ایران و همین‌طور رفتار متقابل دیگر کشورهای دنیاست که با موضوع تحریم چه برخوردی خواهند داشت. دراین‌میان، ایران در طی تجربههای پیشین خود، سعی در عبور از سناریوی منفی اول به سمت سناریوهای بعدی دارد تا ازاین‌جهت، در تقابل با نظام اقتصادی و سیاسی آمریکا نه‌تنها یکجانبه‌گرا عمل نکند، بلکه با همراهی با دنیا و کشورهای موجود در پهنه بین‌المللی با این فرایند که زاییده افکار منحصرگرایانه غربی است مقابله نماید و از این باب، در راستای رسیدن به خودکفایی در عرصه‌های مختلف ازجمله: علمی، هسته‌ای، صنعتی و همین‌طور بومی‌سازی علم و صنعت خود گام بردارد تا بدین‌ترتیب، خود را از آثار منفی یکجانبه‌گرایی مصون نگه ‌دارد.