مؤسسه ابرار معاصر تهران

چین پژوهی در ایران

همراه با رونمایی از شش کتاب در حوزه چین