موسسه تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران برگزار کرد:

سازمانهای بین المللی و یکجانبه گرایی آمریکا: مسئولیت همراهی یا اراده مقابله

(با تاکید بر سازمان همکاریهای شانگهای) 


  •  سیاست های اخیر دولت آمریکا در خروج از معاهدات و پروتکل های بین المللی، آژانس های سازمان ملل، جنگ تجاری با کشورها و وضع تحریم های فرامرزی بر سایر ملتها، موجبات برگزاری این نشست را باهدف بررسی چرایی آن فراهم آورد.
     
  •   اقدامات اخیر ایالات متحده به خصوص خروج از معاهده بین المللی برجام اقدامی متخلفانه و تهدیدی جدی علیه اصول منشور ملل متحد است. اقدامات یکجانبه گرایانه آمریکا حیات، دوام و اثرگذاری سازمان ها و نهادهای بین المللی نظیر سازمان همکاری های شانگهای را نیز با مخاطره جدی مواجه ساخته است.
     
  •   در این نشست جمعی از برجسته ترین کارشناسان این حوزه مطالعاتی حضور داشتند: ۱. دکتر محمود شوری؛ ۲. دکتر علیرضا صانعی؛ ۳. دکتر بهرام امیراحمدیان؛ ۴. دکتر نوذر شفیعی؛ ۵. دکتر مجید عباسی؛ ۶. دکتر ولی اله کوزگر کالجی