نشست تخصصی باعنوان

بررسی پیامدهای سیاسی_ امنیتی تصمیم به خروج از NPTاین نشست  روز سه شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹ در موسسه ابرار معاصر تهران برگزار شد. از جمله بحث های مطرح شده در این ارتباط تاکید سخنرانان به درنظر گرفتن الزامات تصمیم در خصوص خروج از "NPT" بود. 

از نظر سخنرانان این جلسه، «تصمیم به خروج از پیمان عدم اشاعه هسته‌ای» از سوی ایران به‌عنوان راه‌حلی در مقابل رفتارهای یک‌جانبه ایالات متحده و اساساً سیاست‌های متزلزل اروپا تعیین شده است.شرکت کنندگان در این نشست در خصوص لزوم توجه جدی به گزینه خروج از"NPT " موارد زیر را مورد تاکید قرار دادند:

- اعتباربخشی به تهدید در صورت استمرار سیاست از سوی دشمنان؛ 
 
- قدرت و پتانسیل بازدارندگی این اقدام و دیگر گزینه‌های فنی، حقوقی و سیاسی در نظر گرفته شود ؛

- در نظر گرفتن عدم قطعیت‌ها و کنترل بر تصمیم نهایی اتخاذ شده در این ارتباط؛

- ادامه روند پیگیری هر گونه تصمیم با اتکا به دستگاه دیپلماسی ؛
- قابلیت بازگشت پذیری تصمیم در صورت نیاز
 
- در نظر داشتن جنبه‌های فنی و اقتصادی داخلی تصمیم به خروج.