ماهنامه امنیت بین‌الملل - شماره 17توهم روابط استراتژیک فراآتلانتیکی یا مسئولیت‌پذیری اروپا/ عابد اکبری

کالبد شکافی دلایل و پیامدهای اقدام آمریکا در تمدید تحریم تسلیحاتی 2020 ایران/ علی اسمعیلی اردکانی- حسین عسگریان

اروپا و پایان تحریم تسلیحاتی ایران/ حسین مفیدی احمدی

روسیه و تحریم‌های تسلیحاتی ایران؛ موضع و دامنه حمایت/ علیرضا نوری

نگاه چین به پرونده تحریم تسلیحاتی ایران در پرتو تعینات ساختاری و الزامات راهبردی/ محمد زارع – رضا عزیزی

تحلیل متغیر منطقه‌ای در تحریم تسلیحاتی ایران/ حسین آجورلو

چشم‌انداز پایان تحریم تسلیحاتی و ملاحظات راهبردی در تقویت بنیه دفاعی/ رامین ندیمی